Saturday, Dec. 16, 2017

آرشیو برای معماها

معمای عجیب انیشتین …!؟

نوشته شده در: دسامبر 25, 2013

در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. در هر یک از این خانه ها یک [...]