Monday, Feb. 19, 2018

آرشیو برای معماها

معمای عجیب انیشتین …!؟

نوشته شده در: دسامبر 25, 2013

در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. در هر یک از این خانه ها یک [...]