Saturday, Dec. 16, 2017

آرشیو برای مدیریت

دانلود کتاب الکترونیکی “مفاهیم و كلیات كارآفریني”

دانلود کتاب الکترونیکی “مفاهیم و كلیات كارآفریني”

نوشته شده در: ژانویه 21, 2014

نخستين گام جهت شناخت و تبیين درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشني از آن است . كارآفریني [...]

دانلود کتاب الکترونیکی “زنان در عرصه مدیریت”

دانلود کتاب الکترونیکی “زنان در عرصه مدیریت”

نوشته شده در: سپتامبر 29, 2013

در این مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدیر در كشور پرداخته شده است . برخي اطلاعات آماري در [...]