Monday, Mar. 19, 2018

آرشیو برای کشاورزی

چرا کشاورزان از کود استفاده می کنند؟

چرا کشاورزان از کود استفاده می کنند؟

نوشته شده در: آگوست 27, 2013

هر کشاورز برای بدست آوردن محصول بهتر و پربارتر از کود استفاده می کند. گیاهان برای رشد به [...]