Thursday, Mar. 22, 2018

تورم چیست؟ – مقاله‌ای کامل

نوشته شده توسط:

|

نوامبر 11, 2013

|

در:

تورم چیست؟ – مقاله‌ای کامل

چكیده
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسي  قرار مي دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه هاي مبارزه با تورم، معایب و مزایاي تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثير تورم بر كشور، كشورهاي موفق در مهار تورم و برخي آمار در مورد نرخ ت ورم كشورها مطالب این مقاله را تشكیل مي دهند.

تورم چیست؟ - مقاله‌ای کامل

تورم چیست؟ – مقاله‌ای کامل

—————————————————————
١- مقدمه
تورم یكي از موضوعات مهم در كشور ماست . همانگونه كه مي دانید در ایران درصد تورم در سالهاي اخير بسیار زیاد بوده است به طوري قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم كم شده است . این مقاله اطلاعات بیشتري درباره موضوع تورم ارائه مي دهد.

٢- تورم چیست؟ 

تعریف هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آکثرا تقریباً بیانگر یک موضوع هستند : تورم عب ارت است از افزایش دائم و بي رویه سطح عمومي قیمت کالاها و خدمات که در ایت به کاهش قدرت خرید و نابساماني اقتصادي مي شود.

٣- انواع تورم در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى كنند: تورم خزنده (آرام یا خفیف ): به افزایش ملايم قیمت ها گفته مي شود. در تورم خفیف , افزایش قیمت بين ١ تا ۶ درصد، حداكثر ۴ درصد یا بين ۴ تا ٨ درصد در سال ذكر شده است. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده ): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است . براى تورم شدید, ١۵ تا ٢۵ درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم ): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را ۵٠ درصد در ماه
یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.
البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زم اني و … عوض مي شوند. علاوه بر این تقسیم بندي کلي مي توان تورم را به دسته هاي کوچکتري نیز تقسیم کرد:

تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولي کیفیت کمتر مي شود.

تورم خزنده : تورمي آرام و پیوسته است . معمولا به علت افزایش تقاضا است . بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزایش درآمد است و بعضي دیگر معتقند که سبب .(% کاهش قدرت خرید است (هر ٢۵ سال ۵٠ تورم رسمي: به علت افزایش عرضه پول از سوي دولت.

تورم ساختاري : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضاي اضافي . در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخي بخش ها افزایش مي یابد.این نوع تورم در کشور هاي در حال پیشرفت زیاد است.

تورم سرکشافزایش سریع و بي حد و مرز قیمت ها . آثار تورم سركش عبارتند از (١) کاهش ارزش پول، (٢) گسستگي روابط اقتصادي، و (٣) فرو پاشي نظام اقتصاد . این نوع تورم معمولا پس از جنگها یا انقلا ب ها رخ  مي دهد؛ مثل افزایش قیمت ٢۵٠٠ % در آلمان در سال ١٩٢٣.

تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلا وقتي دولت سعي کند بیکاري را پایینتر از حد طبیعي نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم مي شود.

تورم مهار شده : تورمي است که به دلیل وجود شرایط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگير ي شده است . این شرایط معمولا از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید مي آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها مي انجامد.

تورم فشار سود : تورمي که در آن تلاش سرمایه داران براي ت صاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورممي گردد.

تورم فشار هزینه : تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه هاي تولید ناشي مي شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پس از افزایش استثنایي بهاي نفت در سالهاي ١٩٧٣ و ١٩٧٨ مي توان دید . برخي اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه هاي کشوري است که اضافه دستمزدي بیش از افزایش بازدهي بدست مي آورند و این
خود در یک مارپیچ تورمي موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا براي دستمزد بیشتر مي شود. منتقدان این نظریه استدلال مي کنند که اگر اتحادیه هاي کارگري هنگامي موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آن به اندازه ي کافي افزایش نیافته باشد گرایش هایي در جهت افزایش بیکاري بوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت . چنين فرایندي نمي تواند به طور نامحدود اد امه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمي تواند بیان کننده تورم مزمني باشد كه کشور هاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضاي اضافي یا حاصل بالا بردن کل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بیکاري دانست.

تورم فشار تقاضا : تورم ناشي از فزوني تقاضاي کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف کنندگان دولت و بنگاهها براي کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضاي اضافي را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید براي گرایش مستمر به سوي تورم، که ویژگي بسیاري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصیفي یافت . یکي از نظریه هاي رای ج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سیاست دولت مي داند. بنا بر این نظریه در حالي که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضاي خود را کاهش مي دهند، دولت به دلیل توانایي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند یا حتي افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل  مستمر به تورم بوجود مي آید بلکه سهم بخش دولتي از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش مي یابد.

تورم اننقال تقاضا : نظریه اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب مي کند و تغیير در ساخت تقاضاي کل را دلیل تورم مي شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیري هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنایع با افول برخي دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آساني نمي توان به بخش هاي تولیدي انتقال داد. از این رو براي جذب وسایل تولی د به سوي صنایع
در حال گسترش باید قیمت هاي بالاتري پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش هاي افول یابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران دیگر بخش ها مي شوند و ترکیب این عوامل به تورم مي انجامد.

تورم فشار قیمت : نوعي تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهاي بسیا ر گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستیابي به سودهاي کلان بدست مي آید.

تورم فشار دستمزد : نوعي تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگري بر بازار کار مي داند. این برداشت داراي طیف گسترده ایست که در یک سوي آن اعمال قدرت انحصاري اتحا دیه هاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آا بر پایه ي متغير هاي اقتصادي قرار دارد و در سوي دیگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جویي این اتحادیه ها.

۴- راه هاي مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلي به دو دسته تقسیم مي شوند:
سیاست هاي پولي و مالي : هدف این روش محدود کردن تقاضاي کل است . این کار از طریق جمع آوري پول به شکل سرمایه هاي غير نقدي صورت مي گيرد (سیاست هاي انقباضي).
سیاست هاي درآمدي : با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل مي شود.این روش کاربردي نیست زیرا در آن مناطق زیادي نیاز به اصلاح دارند.

۵- آیا تورم همیشه مضر است؟ 

٣% نه تنها مضر نیست بلکه – خير تورم در حد کم ٢ نشانه توسعه اقتصادي آن کشور نیز هست . علاوه بر آن تورم فواید دیگري نیز دارد از جمله:
ابتدا قدرت خرید پول پایين آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبا ت و برگشت به حالت طبیعي حتمي است. در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه هاي اساسي اقتصادي شکل مي گيرد. فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه مي یابد.

۶- رابطه تورم و توسعه چیست؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبي نرسیده ثبات ارزش پولي غير ممکن است . البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایي برسیم که پایين تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد . در چنين مقطعي حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل مي شود. سرمایه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایي دارد. در همه کشو ر هاي جهان چنين بوده که مسایل توسعه و بازسازي، هر دو تورم طلب بوده اند.  اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانیم خیلي از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم. در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاري منتقل  مي شود. وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است. معمولا توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایين است به طوري که مي توان بیان نمود که اکثر کشورهایي که به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسیده اند، داراي تورم هاي کمتر از ١۵ درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتين و ترکیه.

٧- تورم چه تأثيري بر نظام کل کشور دارد؟

 نمي توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتي بخش مهمي از آا دانست ولي صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و … قلمداد مي کنند و معتقدند که: کشور ها یي که در آا ثبات قیمت (عدم تورم ) وجود داشته ثبات سیاسي و اجتماعي نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایي که بحرااي سیاسي و اجتماعي بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودي شده است. در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم مي شود زیرا افرادي که در اب تدا سرمایه ي غير نقدي زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمي دست مي یابند و در عوض افرادي که در ابتدا سرمایه کمي دارند یا سرمایه آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشي از دارایي خود را از دست مي دهند. تورم باعث تقلیل پس انداز مي شود زیرا ارزش پول متغير است و در نتیجه پس انداز ناامن است . البته این مشکل راه حلي نیز دارد که آن سرمایه گذاري در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.  تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بين المللي مي شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرا ت و افزایش واردات است. بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول مي شود. تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع مي گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر مي شود در صورتي که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند. در زمان تورمي مقدا ر زیادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم بجاي بکار افتادن در مسير مولد و مفید صرف فعالیت هایي مي شود که هدف از انجام آن ها جلوگيري از کاهش ارزش دارایي ها و کسب منافع غير عادي از طریق معاملات سوداگرانه است. تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاري نمي کنند ، لذا کارهاي دلالي رواج پیدا مي کند.

٨- آیا تا کنون کشوري توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟ 

بله، یکي از این کشور ها آلمان است . آلمان در بازسازي اقتصادي به این نکات توجه کرده است: طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پایه اخلاق مسیحي و انسانگرایانه معیار اساسي اقتصاد براي انساا نه انساا براي
اقتصاد تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولي، رشد اقتصادي مطمئن تر تحقق مي یابد قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه اعمال سیستم جامع و موثر بیمه هاي اجتماعي (آلماني ها بدین منظور بیش از ١۵ درصد ارزش تولید ملي را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند) حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولي، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها خارج نمودن پول بیش از ظرفیت ت ولیدي: طراحان اقتصادي در سال ١٩۴٨ با رفرم پولي، پول موجود در دست مردم ۶ واحد تنزل دادند / را از ١٠٠ واحد به ۵
٩- آمار تورم 

سازمان ملل پیش بیني كرد كه نرخ تورم ایران در سال ١٧ درصد برسد . به گزارش خبرنگار / جاري میلادي به ٧ اقتصاد بين الملل ایسنا، سازمان ملل مت حد در تازه ترین گزارش جامع خود كه “چشم انداز و شرایط اقتصاد جهاني  ٢٠٠۶ ” نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد  ارزیابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي ١٣ درصد / مصرفي در كشورمان كه در سال ٢٠٠۵ در حدود ۵ ۴ درصد افزایش مواج ه شده / بوده است در سال جاري با ٢ ٧ درصد بالغ شود. / و به ١٧ سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ایران در سال جاري در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت. در همين حال در تقسیم بندي بزرگترین ا قتصاد هاي در حال ١٧ درصدي در / توسعه جهان نیز كشورمان با نرخ تورم ٧ مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ١۵ درصدي قرار گرفته است . نرخ تورم ونزوئلا در سال ٢٠٠۵ حدود ١۶ درصد اعلام شده است . نیجریه نیز كه ١۶ درصدي در سال گذشته بوده ا ست / شاهد نرخ تورم ٣ ١٠ درصدي سپري خواهد كرد / سال جاري را با نرخ تورم ٨ و در میان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد . نرخ تورم قزاقستان كه از همسایه هاي ٧ درصد و / كشورمان به شمار مي رود در سال جاري به ۵ ١٠ درصد خواهد رسید. / نرخ تورم روسیه به ۵ آمریكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترین اقتصادهاي جهان محسوب مي شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با ١ درصد خواهند داشت و نرخ تورم / ٣ و ٩ /٢ ،٠/١ ،٠/٢ ١٢ درصد در سال / آذربايجان دیگر همسایه كشورمان از ۵ ٩ درصد در سال جاري كاهش خواهد یافت . در / گذشته به ۵ همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با یك درصد داشته و خواهد داشت.

منبع: کتاب الکترونیکی تورم نوشته عاطفه شكري

این نوشته را به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط

همه چیز در مورد جزیره ایستر
اینترانت چیست؟ معرفی اینترانت‌های رایگان
شیمی پزشکی چیست؟

درباره نویسنده

فرزاد علمى

سلام من مدیر سایت باهوش هستم. من از سال 89 وبلاگ نویسی را از سرویس های بلاگفا و رزبلاگ و ... شروع کردم. به اینترنت علاقه زیادی دارم و الان هم دارم به ایجاد محتوا می پردازم.  ممنون

(1) دیدگاه خوانندگان

  1. حسن
    دسامبر 1, 2014 در 7:30 ب.ظ

    سلام اگر مطلبی در مورد تورم ژاپن دارید برام میل کنید . تشکر فراوان.

ارسال دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *